Suosituksia

Päihdepalvelujen laatusuositukset antavat yleiset suuntaviivat palvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä varten.

 • päihdepalvelujen laatusuositukset on valmisteltu laajassa yhteistyössä tukemaan päihdepalvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä. Suositukset antavat suuntaviivat, joita voidaan soveltaa paikallisesti kunnan ja kuntalaisten tarpeista lähtien.
 • päihdepalvelujen lähtökohtana on kuntalaisten oikeus tarpeenmukaiseen ja tasokkaaseen, oikeaan aikaan toteutettuun päihdehoitoon ja -kuntoutukseen asuinpaikasta riippumatta
 • palvelut tulee järjestää siten, että asiakkaan perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusturva toteutuvat
 • kunnan päihdestrategiassa tulee määritellä kunnan päihdetilanne ja päihdepalvelujen tarpeet, eri palvelujen yhteistyö, vastuut ja työnjako päihdepalveluissa
 • päihdepalveluista tulee myös tiedottaa kuntalaisille
 • päihdepalvelujen toteuttaminen tulee olla asiakaslähtöistä, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistava
 • laatusuosituksessa kiinnitetään huomiota myös palvelujärjestelmään, henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen sekä palvelujen resurssointiin, seurantaan ja arviointiin.

Alkoholiongelmaisen käypä hoito -suosituksen tavoitteena on

 • parantaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä varhaisten alkoholiongelmien että riippuvuuden hoitoa

Huumeongelmaisen käypä hoito -suosituksen tavoitteena on

 • tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa,
 • parantaa moniammatillista yhteistyötä,
 • edistää verkostoitumista ja vaikuttaa asenteisiin

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta  – asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille

 • asianmukaisesti suoritettu huumetestaus on  osa potilaan hyvää hoitoa

Työmarkkinajärjestöjen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla antaman suosituksen Päihdehaitat hallintaan !

 • tarkoituksena on vähentää alkoholin ja huumeiden haittatekijöitä työelämässä

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019 

 • Koska hoitokäytännöissä ja päätöksissä antaa kiireetöntä hoitoa on ollut suuria vaihteluita eri puolilla maata, terveydenhuoltolain perusteella on laadittu valtakunnalliset yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet. Hoidossa noudatetaan potilaslakia ja suosituksia käytetään apuna. Hoitopäätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon myös potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoidon tarve (STM Julkaisuja 2019:2; s 245 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, pelihimo).