Mielenterveysstrategia julkaistu ja päihde- ja riippuvuusstrategia valmisteilla

STM on julkaissut (julkaisuja 2020:6) Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020-2030 

Mielenterveysstrategia pitää sisällään mielenterveystyön painopisteet Suomessa vuoteen 2030 asti. Siihen kuuluu erillinen, tavoitteellinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Mielenterveysstrategian seuraamiseksi on määritelty kansallisia mittareita, joiden avulla strategian vaikuttavuutta voidaan seurata ja tarvittaessa tehostaa sen käyttöä.

Mielenterveysstrategia ohjaa myös päihdepalvelujen kehittämistä. Siinä ehdotetut päihteitä koskevat toimenpiteet sovitetaan yhteen alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelipolitiikan kanssa, ja ne täydentävät Ehkäisevän päihdetyön toimenpideohjelmaa. Vuoteen 2025 asti voimassa oleva Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä.

Vuosille 2020-2022 toimeenpano painottuu mm palvelujen kehittämiseen osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Tarkoituksena on myös mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen ja itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelu.

Erillistä Päihde- ja riippuvuusstrategian valmistelua seurataan tässä osiossa.

 

Hallitusohjelman täytäntöönpanoa STM:n osalta 

  • Hallitusohjelman päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät kirjaukset kootaan päihde- ja riippuvuusstrategian alle
  • Rahapelihaittojen ehkäisyn osalta strategia sisältää kaksi kokonaisuutta
    1. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman kehittäminen
    2. STM -vetoisesti valmistellaan Rahapoliittinen ohjelma pelihaittojen ehkäisemiseksi. Ohjelman toteuttamiseen liittyy myös arpajaislain II vaihe.

Ks lisää Arpa -projektin loppuseminaari 15.10.2019 Miten rahapelihaittoja ehkäistään huomenna ? Mari Pajula erityisasiantuntija, STM 

—–

Aikaisemmin:

Mielenterveysstrategian Lausuntopyyntöön, lausunnot ja taustaan pääset tästä linkistä.


Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa 2019 kohdassa

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi todetaan mm

” Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Edistetään hyvinvointitaloutta investoimalla toimiin, joilla tuetaan hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eri palvelujen tarvetta.

Päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset arvioidaan kattavasti. Parannetaan kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta. Lisätään matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia.

Vähennetään riippuvuuksia. Päivitetään päihdestrategia ehkäisevän työn edistämiseksi sekä päihdepalvelujen kokonaisuuden yhteensovittamiseksi. Jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin ja alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi. Huumehoidon tehokkuutta parannetaan ja käytön haittoja vähennetään laatimalla poikkihallinnollinen valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta. Ehkäistään pelihaittoja osana rahapelipoliittista ohjelmaa.

Laaditaan aiempaa valmistelua hyödyntäen mielenterveysstrategia, joka näkee mielenterveyden pääomana, turvaa mielenterveysoikeudet ja -palvelut, linkittää ne olemassa oleviin rakenteisiin, ehkäisee itsemurhia ja vahvistaa ammattilaisten osaamista. Samalla uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö.”

—-

Aikaisemmin:

STM on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategian linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Valmistelussa otetaan huomioon vuosina 2009-2015 toteutetun mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli 2009) toimeenpanon arvioinnista saadut kokemukset ja palaute (ks alla). Mielenterveysstrategia tukee myös mielenterveys- ja päihdelainsäädännön toimeenpanoa.

STM:n tiedote 26.9.2018 tässä.

—–

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa linjattiin päihde- ja mielenterveystyön keskeiset periaatteet vuosiksi 2009-2015. Alla olevassa linkistä löydät suunnitelman toteutumisen ulkoisen arvioinnin sekä suunnitelman ohjausryhmän toimenpide-ehdotuksia vuoteen 2020 saakka.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74820/1004164MIELENTERVEYS__JA_P_IHDESUUNNI1487308985.pdf?sequence=1