Suosituksia

Päihdepalvelujen laatusuositukset antavat yleiset suuntaviivat palvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä varten.

 • päihdepalvelujen laatusuositukset on valmisteltu laajassa yhteistyössä tukemaan päihdepalvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä. Suositukset antavat suuntaviivat, joita voidaan soveltaa paikallisesti kunnan ja kuntalaisten tarpeista lähtien.
 • päihdepalvelujen lähtökohtana on kuntalaisten oikeus tarpeenmukaiseen ja tasokkaaseen, oikeaan aikaan toteutettuun päihdehoitoon ja -kuntoutukseen asuinpaikasta riippumatta
 • palvelut tulee järjestää siten, että asiakkaan perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusturva toteutuvat
 • kunnan päihdestrategiassa tulee määritellä kunnan päihdetilanne ja päihdepalvelujen tarpeet, eri palvelujen yhteistyö, vastuut ja työnjako päihdepalveluissa
 • päihdepalveluista tulee myös tiedottaa kuntalaisille
 • päihdepalvelujen toteuttaminen tulee olla asiakaslähtöistä, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistava
 • laatusuosituksessa kiinnitetään huomiota myös palvelujärjestelmään, henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen sekä palvelujen resurssointiin, seurantaan ja arviointiin.

Alkoholiongelmaisen käypä hoito -suosituksen tavoitteena on

 • parantaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä varhaisten alkoholiongelmien että riippuvuuden hoitoa

Huumeongelmaisen käypä hoito -suosituksen tavoitteena on

 • tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa,
 • parantaa moniammatillista yhteistyötä,
 • edistää verkostoitumista ja vaikuttaa asenteisiin

Työmarkkinajärjestöjen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla antaman suosituksen Päihdehaitat hallintaan !

 • tarkoituksena on vähentää alkoholin ja huumeiden haittatekijöitä työelämässä

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta  – asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille

 • asianmukaisesti suoritettu huumetestaus on  osa potilaan hyvää hoitoa